รหัสทัวร์ R47
ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน
มาวันนี้เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ผู้นำเรื่องทัวร์ตรัง สตูล เกาะลังกาวีตัวจริง หลายท่านมาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ทะเลตรังมาบ้างแล้ว แต่ครั้งนี้เรามีแพคเกจสุดพิเศษสำหรับท่านที่มีเวลา 4 วัน 3 คืน กับแพคเกจเที่ยวทะเลตรัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี ซึ่งท่านจะเป็นกรุ๊ปเล็ก หรือ กรุ๊ปใหญ่ เราก็รับทำหมดครับ เพราะเราอยากให้ท่านเที่ยวในราคาที่ไม่สูง ได้ครบ เพื่อท่านจะได้เที่ยวต่างประเทศเส้นทางอื่นๆ กับเราอีกครับ เพราะเราไม่ได้ขายทัวร์ในประเทศอย่างเดี่ยว แต่เราเป็นทัวร์ต่าง จังหวัดที่ขายทัวร์หลากหลายเส้นทาง และมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศครับ
กำหนดการเดินทาง :: คณะจอยทัวร์ครบ 4 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน ครับ
วันแรก สนามบิน-ปากเมง-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน- อ่าวไผ่-เกาะเชือก-ปากบารา
08.30 น. รถตู้รับคณะจากโรงแรม และสนามบินตรัง จากนั้นเดินทางต่อสู่ท่าเรือปากเมง
09.00 น. เช็คอินเพื่อเตรียมตัวลงเรือ พร้อมทั้งฝั่งคำอธิบายจากไกด์
09.30 น. เรือออกเดินทางสู่ ถ้ำมรกต แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทะเลตรัง ที่ท่านจะได้เห็นน้ำสีมรกตอยู่ในถ้ำขนาดใหญ่กลางทะเลตรัง
  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะกระดาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ
จากนั้นเชิญท่านเล่นน้ำหน้าหาดเกาะกระดาน หรือ เดินเด่นที่ชายหาดสวยๆ ของเกาะแห่งนี้
  เสร็จแล้ว เราไปดำดูปะการังน้ำตื้นกันที่ อ่าวไผ่ ซึ่งมีปลานีโม่ และดอกไม้ทะเล ปะการังเขากวาง และอื่นๆ อีกมากมายครับ
  จากนั้นเดินทางสู่ เกาะเชือก ชมปะการังแข็ง และปลามากมาย ท่านจะได้สนุกกับการได้ชมปลาเสือ
15.30 น. พาคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง
16.30 น. ให้คณะเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย แล้วรถตู้ของบริษัทจะไปส่งท่านที่ รีสอร์ท ปากบาราสตูล
พัก เข้าพัก   ณ LAKTER RACK RESORT PAKBARA
อาหารค่ำท่านรับประทานเอวตามอัธยาศัย
วันที่สอง ปากบารา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง-เกาะอาดัง-เกาะราวี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)
08.30 น. รถของรีสอร์ทไปส่งท่านที่จุดเช็คอินขึ้นเรือ พร้อมเตรียมตัวสำหรับลงเรือ
09.00 น. เรือพาคณะเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมซุ้มประตูรักนิรัน ซึ่งเป็นประตูหินธรรมชาติ พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กันเลยครับ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ
  ไกด์พาคณะชม เกาะหินงาม เกาะที่สวยมาก และแปลกว่าเกาะอื่นๆ ทั้งหมดของทะเลสตูล ครับผม เพราะเป็นเกาะที่มีหินสีดำทั้งเกาะ จากนั้นไปดูปะการังหลากสีที่ ร่องน้ำจาบัง มีปลาการ์ตูน และปลาอื่นๆ อีกมากมายครับ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (3) แบบกล่อง ที่หน้าชายหาดครับ
  จากนั้นพาคณะเดินทางไป ดำน้ำดูปะการังที่อ่าวสอง ซึ่งเป็นอ่าวที่อยู่ที่เกาะอาดัง ที่นี้น้ำทะเลสวยมากสีมรกต ประกอบกับมีปะการังหัวกะโหลกมากมายให้ท่านได้ชม ครับ
  จากนั้น พาคณะไปพักผ่อนท่ามกลางน้ำทะเลสีเขียวมรกตที่ หาดทรายขาว เกาะราวี ที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะ สวยงามครับ เช่น มุมที่มีคอนไม้ยื่นไปในทะเล ฉากหลังเป็นเกาะอาดังครับ และเม็ดทรายที่เกาะราวีแห่งนี้ขาวละเอียด ดุจดังแป้งฝุ่น เลยครับผม ที่เกาะราวีมีน้ำจืดให้ท่านสามารถล้างตัวได้ครับผม
  เสร็จแล้วพาคณะเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ
เช็คอิน เชิญท่านเช็คอินเข้าที่พัก    ณ VARIN BEACH RESORT KOH LIPE หรือ เทียบเท่าครับ
วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ – เกาะลังกาวี – สุสานพระนางมัสสุหรี – ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)
จากนั้นอิสระพักผ่อนบริเวณเกาะหลีเป๊ะ
10.00 น. ท่านเช็คเอาร์ทออกจากรีสอร์ท เตรียมตัวจ๊อปพาสปอร์ท เพื่อเดินทางสู่ เกาะลังกาวี
11.00 น. เดินทางสู่ เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ข้ามประเทศ จากเกาะหลีเป๊ะสู่ เกาะลังกาวีเลยครับ
13.00 น. คณะเดินทางถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางมาขึ้นรถที่รอรับอยู่แล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
  จากนั้นไกด์พาคณะเดินทางสู่ สุสานพระนางมัสสุหรี ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีไม่ให้มีความเจริญ 7 ชั่วอายุคนในสมัยอดีตครับ
  เสร็จแล้วพาคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ ย่านตลาดกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้าราคาถูกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อครับ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (6)
พัก เข้าพัก ณ BELLA VISTA HOTEL LANGKAWI หรือ ระดับเดียวกัน
วันที่สี่ ออร์เร้นทอลวิลเลจ (เคเบิ้ลคาร์) – ดาตารันลัง – ท่าเรือตำมะลัง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
08.00 น. เดินทางสู่ ย่านหมู่บ้านออร์เร้นทอลวิลเลจ ซึ่งเป็นย่านที่ห้อมล้อมด้วยภูเขามัดชิจัง และภูเขาหมัดซาบา ท่านจะได้ถ่ายรูปกับสะพานญี่ปุ่น และให้ท่านได้ขึ้นไปชมวิวมุมสูงกับ เคเบิ้ลคาร์ ลังกาวี ที่มองเห็นโซนหมูบ้าน ทะเล ของเกาะลังกาวีอย่างชัดเจนครับ
  จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือเจสตี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ พญานกอินทรีย์ ที่ลานดาตารันลัง ของเกาะลังกาวี ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเกาะลังกาวี ครับ
11.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ เพื่อเช็คอินลงเรือครับ
12.00 น. เดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
12.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ
จากนั้นรถตู้ของบริษัทจะไปส่งท่านที่สานมบิน หรือ ตัวเมืองตรังครับ
17.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ ::
คณะจอยทัวร์ ครบ 4 ท่าน สามารถออกเดินทางได้ทุกวันครับ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบริการตามโปรแกรมทัวร์
2. ค่าที่พัก 3 คืน ตามโปรแกรมทัวร์
3. ค่าเรือบริการตามโปรแกรมทัวร์
4. ค่าอาหารทั้งหมด 7 มื้อ
5. ค่าไกด์บริการตอนดำน้ำดูปะการัง และ ที่เกาะลังกาวี
6. ค่าอุทยานทะเลตรัง และ ทริปดำน้ำหลีเป๊ะ
7. ค่าเข้าชมสุสานพระนางมัสสุหรี
8. ค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี
9. ค่าเรือขากลับจากเกาะลังกาวี มา ท่าเรือตำมะลัง
10. ค่าอาหารว่าง ผลไม้ น้ำดื่ม ในกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง
11. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดหากเกิดขึ้น ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมทัวร์นี้
แพคเกจทัวร์ทะเลตรัง เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะลังกาวี ราคาถูก และดี

ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน
คณะจอยทัวร์  ครบ 4 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
ราคา สอบถาม

แพคเกจทัวร์ทะเลตรัง เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ทะเลตรัง + ทะเลเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
มาเที่ยวทั้งที ต้องเลือกทะเลที่สวยงาม สะอาด บรรยากาศดี
เลือกเที่ยวทะเลตรัง ทะเลสตูล เกาะหลีเป๊ะ

ทริปทะเลตรัง + เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบทะเลตรังวันเดย์ทริป + พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน
คณะจอยกรุ๊ป 4 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน

ทริปเที่ยวทะเลตรัง + เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
คณะจอยทัวร์ครบ 4 ท่าน สามารถ ออกเดินทางได้ทุกวัน

ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะหลีเป๊ะ + เกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน
พักปากบารา 1 คืน / เกาะหลีเป๊ะ 1 คืน / เกาะลังกาวี 1 คืน
คณะจอยทัวร์ ครบ 4 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955

ทัวร์ตรัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี